Skip to content

Algemene voorwaarden

Art. 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. LPWS: LinkedPerfect Werving & Selectie B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89763459 en zijnde degene die via haar uitgebreide netwerk en website, Kandidaten, Opdrachtgevers en vacatures met elkaar verbindt met een Fee als beloning;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die LPWS Opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van de Werving en selectie-diensten zoals nader gespecificeerd in de Opdracht;

c. Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en LPWS op basis waarvan LPWS de werving en selectie-diensten (hierna: de “Werving en Selectie-diensten”) uitvoert, bedoeld onder a. van dit artikel en met als doel om voor een bepaalde vacature een geschikte Kandidaat te werven en te selecteren met als doel de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de geselecteerde Kandidaat en de Opdrachtgever. Tevens vallen onder de Opdracht alle overige te leveren diensten door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer;

d. Opdrachtbevestiging: het door LPWS aan Opdrachtgever te sturen document, waardoor de Opdracht tot stand komt;

e. Match: het moment waarop er tussen Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde partij of derde enerzijds en een Kandidaat anderzijds een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht tot stand komt en/of wordt ondertekend;

f. Fee: de door Opdrachtgever aan LPWS verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht (exclusief eventuele aanvullende kosten), zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform Opdracht en de Algemene Voorwaarden;

g. Kandidaat: de persoon die op basis van een Opdracht tot werving en selectie door LPWS wordt geworven en voorgedragen voor indiensttreding bij gesteld aan Opdrachtgever met als doel een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de Opdrachtgever;

h. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van LPWS.

 

Art. 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten, Opdrachtbevestigingen, toezeggingen, verklaringen (inclusief het toesturen van CV’s en (het doen) uitnodigen van kandidaten), de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met een door LPWS aangedragen Kandidaat, alsmede alle overige Opdracht(en) overeengekomen met LPWS en/of alle overige (rechts)handelingen door LPWS.

2. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Opdracht tussen LPWS en Opdrachtgever. Eventuele toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door LPWS zijn aanvaard.
3.
 LPWS behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig  te wijzigen.  Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn indien zodra Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds lopende Opdrachten en/of aangegane Opdrachtbevestigingen.

4. De Opdrachtgever door wie eenmaal een Opdracht is verstrekt aan LPWS, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle latere aanbiedingen en/of Opdrachten van LPWS.

5. Bedingen, overeenkomsten en mondelinge afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover LPWS die afwijking schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52352242. Deze Algemene voorwaarden zijn ook in te zien en te downloaden op de website: www.linkedperfect.nl.

 

Art. 3: Inspanningsverplichting / uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Op LPWS rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting ter zake van de Opdracht. LPWS zal naar beste kunnen haar Opdracht vervullen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat.

2. LPWS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, indirect, direct en/of gevolgschade indien een Kandidaat niet geschikt is of op termijn niet geschikt blijkt te zijn. Hieronder valt tevens de situatie waarin een Kandidaat zegt over bepaalde mentale of fysieke kennis/kwaliteiten te beschikken, maar die in werkelijkheid niet heeft of niet blijkt te hebben. LPWS is evenmin aansprakelijk indien een Kandidaat besluit geen arbeidsovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht aan te gaan met Opdrachtgever of besluit een arbeidsovereenkomst en/of overeenkomst met Opdrachtgever voortijdig te beëindigen.

3. Opdrachtgever vrijwaart LPWS te allen tijde tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die voortvloeien uit en/of verband houden met de door LPWS uitgevoerde Opdracht en dient LPWS schadeloos te stellen voor al hetgeen waartoe hij als gevolg van dergelijke aanspraken mocht worden veroordeeld. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

4. Eventueel resterende aansprakelijkheid van LPWS voor enige schade is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van LPWS ten aanzien van de schade uitkeert, vermeerderd met het eventueel door LPWS uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien LPWS niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet volledig uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van LPWS beperkt tot het door LPWS ter zake van de Opdracht gefactureerde bedrag aan Opdrachtgever.

 

Art. 4: Kosten / Vergoeding

1. Ingeval van een Match zal Opdrachtgever een Fee aan LPWS verschuldigd zijn ter hoogte van het percentage genoemd in artikel 11 van het bruto jaarinkomen van een Kandidaat (hierna: “het Jaarinkomen”) dat verschuldigd is dan wel zou zijn bij een fulltime-werkweekHierbij wordt uitgegaan van de fulltime-werkweek standaard gehanteerd door Opdrachtgever. Dit kan een werkweek van 36, 38 of 40 uur zijn. Indien de Opdrachtgever geen standaard fulltime-werkweek hanteert, wordt uitgegaan van een fulltime-werkweek van 40 uur. Niet relevant voor de berekening van de hoogte van de Fee is het aantal uur waarvoor een Kandidaat daadwerkelijk bij Opdrachtgever in dienst treedt, tenzij dit aantal 36, 38 of 40 uur per week bedraagt.

2. Onder Jaarinkomen wordt verstaan het tussen Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris omgerekend naar een fulltime-werkweek en omgerekend naar een heel jaar (12 maanden) ingeval de arbeidsverhouding voor minder dan een jaar wordt aangegaan, inclusief vakantiegeld, 13de maand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een gegarandeerde of in de branche gebruikelijke bonus en/of commissie, autokostentoelage, reiskostenvergoeding, standplaatstoelage en alle overige in de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht opgenomen vergoedingen c.q. uitkeringen.

3. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek inzage geven in alle relevante informatie waaruit het Jaarinkomen van de Kandidaat is te herleiden, daaronder begrepen de informatie betreffende uitkering van bonussen of commissies zodra de informatie bekend is.

4. In geval uit een voorselectie meerdere Kandidaten bij een Opdrachtgever in dienst treden, is Opdrachtgever gehouden per aangenomen Kandidaat de volledige Fee te voldoen.

5. In overleg met Opdrachtgever kan er voor worden gekozen extra kosten te maken ten behoeve van de Werving en Selectie-diensten. Deze in overleg met Opdrachtgever gemaakte extra kosten komen ongeacht het resultaat van de Opdracht voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Art. 5: Garantieregeling

1. Om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke restitutie van de Fee op grond van artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden, dient Opdrachtgever de Fee van LPWS binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan en dient hij binnen 7 dagen na opzegging c.q. beëindiging van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, LPWS schriftelijk van de beëindiging in kennis te stellen.
2. Bij beëindiging van (i) de arbeidsovereenkomst binnen de rechtsgeldig overeengekomen proeftijd dan wel (ii)  bij het niet gestand doen of opzegging van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht binnen 4 weken na de Match, zal door LPWS aan Opdrachtgever 25% van Fee worden gerestitueerd, tenzij:

      ·        Niet aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan;

      ·        De reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht geen verband houdt met de bekwaamheid of het gedrag van de Kandidaat;

      ·        De Kandidaat boventallig is geworden.

 

Art. 6: Duur van de Opdracht

1. De Opdracht kan worden aangegaan zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd. Zulks is afhankelijk van wat partijen nader zijn overeengekomen in de Opdrachtbevestiging. De Opdracht komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van de Opdrachtbevestiging. LPWS zal met de uitvoering van de Opdracht aanvang nemen indien en zodra zij een ondertekende Opdrachtbevestiging van Opdrachtgever retour heeft ontvangen. Indien LPWS de Opdracht aanvangt voordat zij een ondertekende Opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen, zijn de afspraken opgenomen in de Opdrachtbevestiging tussen partijen bindend en afdwingbaar.

2.  De Opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan:

       a)     óf voor een vastgestelde tijd;

       b)     óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt, wanneer tussen een Kandidaat en Opdrachtgever een Match tot stand komt.

Art 7: Opzegging van de Opdracht

1. De Opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel.

2. Bij de Opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.

3. De Opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd of gewijzigd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan of met wederzijds goedvinden van partijen.

4. Indien (tussentijdse) opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen. Bij opzegging in strijd met de contractuele afspraken tussen Opdrachtgever en LPWS of deze Algemene Voorwaarden is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die LPWS dientengevolge lijdt en in toekomst zal lijden.

5. Indien Opdrachtgever de Opdracht intrekt of zodanig wijzigt dat er naar oordeel van LPWS sprake is van een nieuwe Opdracht, voordat er sprake is van een Match of voordat de overeengekomen termijn van de Opdracht is verstreken, is Opdrachtgever een vergoeding aan LPWS verschuldigd ter hoogte van 50% van het overeengekomen Fee, zulks met een minimum van € 4.500,-.

6. Bedragen die LPWS vóór de opzegging aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.

7. Indien de Opdrachtgever, na ter zake schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Opdracht of Opdrachtbevestiging niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is LPWS gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn.

 

Art. 8: Einde van de Opdracht

1. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, zoals de totstandkoming van een Match tussen Kandidaat en Opdrachtgever.

2. Elke Opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging uitdrukkelijk is toegestaan.

3. De uitvoering van de Opdracht kan per direct door LPWS worden opgeschort en/of de Opdracht kan per direct door LPWS worden beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling vereist is indien er sprake is van één van de navolgende situaties:
a. Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen;
b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt en/of aan hem surséance van betaling wordt verleend;
c. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of daartoe een aanvraag is ingediend;
d. Opdrachtgever zijn bedrijf stillegt, beëindigt of vervreemdt, geen zeggenschap meer heeft over zijn bedrijf, zijn bedrijf wordt ontbonden en/of onder curatele of beheer wordt gesteld;
e. De roerende of onroerende zaken van Opdrachtgever in beslag worden genomen;
f. Naar oordeel van LPWS inning van bestaande of toekomstige vorderingen op de Opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld.

 

Art. 9: Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

1. LPWS gaat bij de uitvoering van de Opdracht uit van informatie van Opdrachtgever ter zake van gewenste profielen, opleidingseisen en werkervaring. Opdrachtgever zal deze informatie tijdig verstrekken en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens.

2. Opdrachtgever is verplicht om te allen tijde discreet en zorgvuldig om te gaan met alle aan hem in het kader van de Opdracht ter beschikking gestelde informatie en meer in het bijzonder alle informatie met betrekking tot Kandidaten.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht met elkaar en onderliggende overeenkomst hebben verkregen en/of hebben uitgewisseld, waaronder onder meer doch niet uitsluitend informatie met betrekking tot de Kandidaten.

4. In geval van terugtrekking van de Opdracht is Opdrachtnemer verplicht alle vertrouwelijke gegevens binnen vijf dagen te vernietigen.

 

Art. 10: Ontduiking van de Opdracht / verbod overname kandidaat

1. Indien de Opdrachtgever een ingevolge de Opdracht aangedragen Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever afwijst en/of er anderszins geen Match tot stand komt tussen Opdrachtgever en Kandidaat en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek alsnog een Match tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de Fee zoals omschreven in artikel 4 jo. Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

2. Zonder toestemming van LPWS is het Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens van Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen.

3. Bij constatering van een overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt Opdrachtgever aan LPWS aan een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten hoogte van 5 bruto maandsalarissen die de Kandidaat bij de Opdrachtgever zou gaan verdienen, waarbij de hoogte van het salaris, indien dit nog niet was vastgesteld, wordt bepaald aan de hand van het salaris van de Kandidaat welke laatstelijk bij LPWS bekend was.

 

Art. 11: Fee

1. Opdrachtgever is aan LPWS de Fee verschuldigd indien en zodra er sprake is van een Match en aldus zodra er tussen Opdrachtgever en de Kandidaat een arbeidsovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht wordt ondertekend en/of tot stand komt of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van opdracht tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde Kandidaat.

2. Voor iedere Match is Opdrachtgever een Fee aan LPWS verschuldigd. Opdrachtgever stelt binnen 5 werkdagen na ondertekening van de arbeidsovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht aan LPWS een kopie daarvan ter beschikking. Indien Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens aan LPWS verstrekt, is LPWS gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum op basis van een schatting aan Opdrachtgever te factureren.

3. De Fee, tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, bedraagt het navolgende vaste percentage dan wel het navolgende vaste bedrag van het Jaarinkomen van de Kandidaat: 22% van het Jaarinkomen van een Kandidaat indien een Match tot stand komt met een minimum van € 7.000,00 per Match.

 

Art. 12: Facturen

1. De factuur voor de door LPWS overeenkomstig de Opdracht geleverde Werving en Selectie-diensten wordt opgemaakt en verstuurd zodra er sprake is van een Match. Indien op grond van artikel 4 lid 5 Algemene Voorwaarden extra kosten zijn overeengekomen, kan LPWS deze kosten maandelijks factureren aan Opdrachtgever.

2. Alle verschuldigde bedragen zijn in EURO en exclusief BTW.

3. Opdrachtgever is gehouden de facturen van LPWS te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

4. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van enig factuurbedrag is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is vanaf datum verzuim de wettelijke rente in de zin van de artikelen 6:119a e.v. van het Burgerlijk Wetboek, verschuldigd.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die LPWS maakt als gevolg van de niet tijdige en/of niet volledige betaling en/of anderszins niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente, zulks met een minimum van € 150,00 per vordering, tenzij LPWS aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

6. Blijft Opdrachtgever in verzuim, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.

 

Art. 13: Privacy

1. Tussen Opdrachtgever en LPWS zullen in het kader van de Opdracht op regelmatige basis persoonsgegevens worden uitgewisseld. Opdrachtgever en LPWS zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen zulks in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele verdere verwerking van de gegevens die aan hem zijn verstrekt door LPWS.

2. Opdrachtgever vrijwaart LPWS tegen aanspraken van derden, waaronder Kandidaten en andere derden jegens LPWS wegens schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel.

 

Art. 14: Slotbepalingen

1. In geval van een dispuut voortvloeiend uit of samenhangend met een Opdracht zullen partijen te allen tijde eerst trachten het geschil in der minne op te lossen. Mochten partijen daartoe niet in staat zijn, dan is de bevoegde rechter in Rotterdam bij uitsluiting bevoegd.

2. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Opdrachten, Opdrachtbevestigingen andere overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door: Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam 2022

Stuur je CV in
close slider

    Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stuur je CV naar ons en wij zullen je contacteren! Vul onderstaand formulier in en upload je CV. Wij zullen hier discreet mee om gaan en zullen snel contact met je opnemen na ontvangst.