Art. 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. LinkedPerfect Werving & Selectie gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen LPWS: De partij die via haar uitgebreide netwerk en website, kandidaten, opdrachtgevers en vacatures tegen betaling (zgn. “Succes fee”) met elkaar in contact brengt;
 2. Opdrachtgever: De kandidaat, organisatie, opdrachtgever die vraagt om vorenstaande bemiddeling;
 3. Overeenkomst : het moment dat kandidaat, organisatie opdrachtgever om bemiddeling Matchmaker Arbeidsmarkt verzoekt en hiervoor het opdrachtformulier ondertekend heeft;
 4. Opdrachtformulier: een standaard intake formulier waarin de specifieke opdracht wordt omschreven;
 5. Match: Indien (mede) door bemiddeling van LPWS een arbeidsrelatie of een relatie van opdracht tot stand komt tussen Opdrachtgever of een aan hem gelieerde partij en een derde;
 6. Succes fee: afgesproken vergoeding voor LPWS in geval van een Match.

Art. 2: Inspanningsverplichting / uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Op LPWS rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. LPWS zal naar beste kunnen haar opdracht vervullen;
 2. LPWS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, indirect, direct en/of gevolgschade indien een kandidaat niet geschikt is of op termijn niet geschikt blijkt te zijn; hieronder valt tevens de situatie waarin een kandidaat zegt bepaalde diploma’s en/of (mentale of fysieke of kennis) kwaliteiten te hebben, maar die in werkelijkheid niet heeft of niet blijkt te hebben. Controle hierop is nadrukkelijk geen onderdeel van de Opdracht en betreft een zelfstandige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever (onderzoekplicht);
 3. Opdrachtgever vrijwaart LPWS voor alle eventuele aansprakelijkheidstellingen jegens haar van derden en die voortvloeien uit de Opdracht.

 

Art. 3: kosten / vergoeding

 1. In geval van een Match zal Opdrachtgever een succes fee aan LPWS verschuldigd zijn ter hoogte van een percentage (zie artikel 9) van het jaarinkomen (hierna: “het Jaarinkomen”).
 2. Onder jaarinkomen wordt verstaan de bruto vergoeding (inclusief vakantiegeld en 13de maand) met inbegrip van, maar niet beperkt tot een gegarandeerde of in de branche gebruikelijke bonus of commissie, autokostentoelage, reiskostenvergoeding, standplaatstoelage en alle overige in de arbeidsovereenkomst opgenomen vergoedingen cq. uitkeringen.
 3. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek inzage geven in alle relevante informatie waaruit het Jaarinkomen van de Kandidaat is te herleiden, daaronder begrepen de informatie betreffende uitkering van bonussen of commissies zodra de informatie bekend is.
 4. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.
 5. In overleg met opdrachtgever kan er voor worden gekozen extra kosten te maken ten behoeve van de werving en selectie. Deze in overleg met opdrachtgever gemaakte extra kosten komen ongeacht het resultaat van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De Werving & Selectie fee, toegelicht in sub 1 van dit artikel, is altijd gebaseerd op basis van full time equivalent (een 40-urige werkweek). Een parttime dienstbetrekking is niet relevant wat betreft de hoogte van de Werving & Selectie fee

Art. 4: Garantieregeling.

 1. Bij beëindiging van de Match binnen de proeftijd van de arbeidsrelatie, dan wel binnen een termijn van vier weken na de Match, zal aan Opdrachtgever 10% van de berekende succes fee worden terugbetaald, tenzij LPWS,
 • niet binnen 14 dagen na beëindiging schriftelijk daarvan in kennis is gesteld;
 • De reden van beëindiging van de Arbeidsrelatie geen verband houdt met de bekwaamheid of het gedrag van de Kandidaat;
 • De Kandidaat boventallig is geworden;

Art. 5: Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

 1. Opdrachtgever is verplicht om te allen tijde discreet en zorgvuldig om te gaan met alle aan hem in het kader van de Opdracht ter beschikking gestelde informatie;
 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst met elkaar en onderliggende opdracht hebben verkregen en/of hebben uitgewisseld.
 3. In geval van terugtrekking van de Opdracht is Opdrachtnemer verplicht alle vertrouwelijke gegevens binnen vijf dagen te vernietigen.
 4. Opdrachtgever begrijpt met het ontvangen van CV’s, uitnodigen van kandidaten en/of laten starten van een door LPWS aangedragen kandidaat, dat het zich committeert aan de algemene voorwaarden.

 

Art. 6: Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle Opdrachten door Opdrachtgever gegeven aan LPWS;

Art. 7: Ontduiking van de overeenkomst van opdracht / verbod overname kandidaat

 1. 1. Indien de Opdrachtgever een door onder a. genoemde werving en selectie aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek alsnog een Match tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de vergoeding (Succes fee) zoals omschreven in artikel 3 jo. Artikel 9 van deze voorwaarden.
 2. Zonder toestemming van LPWS is het Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens van kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen.
 3. Bij constatering van een overtreding van bovenstaande bepaling, volgt een factuur ten hoogte van 3 maandsalarissen, waarbij de hoogte van het salaris word bepaald aan de hand van marktconformiteit.

Art. 8: Facturen

 1. De factuur wordt opgemaakt en verstuurd ná ondertekening van de arbeidsovereenkomst.
 2. Voor Opdrachtgever geldt een betalingstermijn van 14 dagen na datum factuur.
 3. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is vanaf datum verzuim de wettelijke rente in de zin van de artikelen 6:119 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, verschuldigd.
 4. Blijft opdrachtgever in verzuim, ondanks een aanmaning met de aanzegging.
 5. van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.
 6. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.

Art. 9: Met betrekking tot het Honorarium is het volgende van toepassing:

 1. Het volledige Honorarium is verschuldigd in geval van een Match.
 2. Het Honorarium is het volgende vaste bedrag/percentage van het Bruto jaarsalaris:

A. 20 % van het bruto jaarsalaris ingeval van werving & selectie (met een minimum van € 7.000,00)
B. In geval van het aandragen en geplaatst worden van een stagiaire: € 750,00*.

Art. 10: Slotbepalingen

 1. De onder a. genoemde werving en selectie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld.
 2. Mondelinge afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk of per e-mail bevestigd te worden naar opdrachtgever, voordat deze in werking gaan.
 3. in geval van een dispuut ten aanzien van de inhoud van deze overeenkomst zullen partijen te allen tijde eerst trachten het geschil in der minne op te lossen. mochten partijen daartoe niet in staat zijn dan is de bevoegde rechter in Den Haag bij uitsluiting bevoegd.
 4. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

*exclusief 21% btw